Informācija pirms līguma slēgšanas

Šim atgādinājumam nav saistošu noteikumu spēka. Noslēdzot kredīta līgumu, uz Jums attieksies noteikumi, par kuriem panākta vienošanās konkrētajā kredīta līgumā.

AS Fresh Finance ir kreditēšanas uzņēmums, kurš Latvijā savu darbību veic saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, nodrošinot tiesisku, atbildīgu un godprātīgu kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu kredīta ņēmējiem. AS Fresh Finance ir svarīgi, lai kredīta ņēmēji Latvijā būtu tālredzīgi, nedomājot tikai par šodienu, bet arī rītdienu.

Kredīts (aizdevums) ir finansiāla saistība, kas ietver riskus un atbildību. AS Fresh Finance iesaka pārdomāt kredīta vispārēju nepieciešamību, kā arī iespēju to atmaksāt. Ņemiet vērā, ka kredīts ir jāatmaksā ar procentiem par tā lietošanu un ikmēneša apkalpošanas (administrēšanas) maksu. Rūpīgi pārdomājiet, vai kredīts ir vienīgais risinājums. Iespējams, tam ir alternatīvas. Ja Jūs nolemsiet ņemt kredītu, konsultējaties ar AS Fresh Finance pārstāvi vai citu finanšu speciālistu, kas palīdzēs izvēlēties tieši Jums piemērotāko kredīta produktu. Aizņemieties tikai tik daudz, cik Jums patiešām nepieciešams.

Pirms kredīta līguma noslēgšanas, uzmanīgi izlasiet Jums piedāvātā kredīta līguma noteikumus un Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapu. Ja vēlaties, salīdziniet piedāvājumu ar citu kreditoru (aizdevēju) piedāvāto. Pievērsiet uzmanību procentu aprēķinam. Labākais veids kā salīdzināt piedāvājumus, ir salīdzināt gada procentu likmi (GPL).

Ņemiet vērā, ka no kredīta summas tiek atskaitīta vienreizēja kredīta noformēšanas maksa, kas tiek iekļauta kredīta pamatsummā un ieturēta, izmaksājot kredīta summu, vai tā var tikt iekļauta kredīta pamatsummā un izdalīta uz visiem kredīta maksājumiem, iekļaujot katrā maksājumā.

Mūsu piedāvātās procentu likmes vienmēr tiek fiksētas visam kredīta periodam, tāpēc neparedzēta procentu likmes pieauguma dēļ nepastāv risks, ka palielināsies ikmēneša maksājums. Mēneša maksājuma summa ir atkarīga arī no grafika veida. Anuitātes grafika gadījumā ikmēneša maksājums parasti ir vienāds.

Ja nekustamais īpašums ir kredīta līguma nodrošinājums, lūdzu, ņemiet vērā, ka Jums radīsies nodrošinājuma (hipotēkas) nostiprināšanas izmaksas (ieskaitot nodrošinājuma novērtēšanas maksa, notāra atlīdzība, valsts nodeva), kā arī Jums ir pienākums apdrošināt kredīta nodrošinājumu (ar hipotēku apgrūtināto mantu) saskaņā ar kredīta devēja nosacījumiem. Apdrošināšanai jābūt derīgai visu kredīta līguma termiņu. Saistībā ar apdrošināšanu Jums jāmaksā apdrošināšanas maksājumi, kuru summa ir atkarīga no apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēja noteikumiem.

Lai gan AS Fresh Finance, kā kreditors, rūpīgi novērtē Jūsu kredītspēju , galīgais lēmums ir jāpieņem Jums pašam, pamatojoties uz kredīta līguma noteikumiem un visu saņemto papildu informāciju. Ja Jūs neesat sapratis kredīta noteikumus  vai līguma saturu, droši jautājiet mūsu speciālistam.

Ņemiet vērā, ka Jūsu finansiālais stāvoklis un maksātspēja var mainīties samazinoties ienākumiem vai palielinoties saistībām, kā arī:

 • ja kredīta nodrošinājumam, – ar hipotēku apgrūtinātā īpašuma vērtība samazinās tādā mērā, ka ar to nepietiek, lai izpildītu kredīta līguma prasības;
 • ja Jūsu vai galvotāja ienākumi būtiski samazinās vai mantiskās saistības būtiski palielinās, vai pret Jums vai Jūsu galvotāju tiek ierosināta maksātnespējas procedūra, Jums pēc AS Fresh Finance, kā kreditora, prasības, ar hipotēku apgrūtinātās mantas vērtība ir jāatjauno, nodrošinot jaunu galvotāju, vai nodrošinot citu mums, kā kreditoram, pieņemamu papildu garantiju.

Piesakoties kredītam, Jums jāsniedz AS Fresh Finance pilnīga, patiesa un būtiska informācija (ieskaitot informāciju par kredīta mērķi un Jūsu finansiālo situāciju), kā arī jāapstiprina, ka saistības atbilst Jūsu vajadzībām un finansiālajam stāvoklim.

Ja pārdomājiet un nevēlaties uzņemties kredītsaistības, Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc kredīta līguma noslēgšanas atteikties no kredīta līguma. Lai atteiktos no kredīta, Jums kreditoram jāiesniedz atteikumu rakstiskā formātā (tostarp digitāli parakstīta). Ja Jūs izmantojat atteikuma tiesības, Jums ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no atteikuma iesniegšanas dienas ir jāatdod kreditoram visa kredīta summa un procenti, kas uzkrāti līdz atteikuma datumam. Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka Jūs neesat atkāpies no kredīta līguma.

Ja vēlaties, kredītu varat pilnībā vai daļēji atmaksāt pirms termiņa. Jūs maksāsiet procentus tikai par kredīta lietošanas laiku, tas ir, līdz kredīta pirmstermiņa atmaksas datumam. Kredīta pirmstermiņa atmaksai nav papildu izmaksu. Sazinieties ar mums, lai precizētu summu, kas jāatmaksā pirmstermiņa kredīta dzēšanas gadījumā.

Ja rodas kādas grūtības veikt maksājumu, nekavējoties sazinieties ar mums. Maksājumu problēmu savlaicīga risināšana novērš iespējamās negatīvās sekas un iespējamās papildu izmaksas. Pēc vienošanās ar mums, Jūs varēsiet izmantot labvēlības periodu (procentu maksājumi arī labvēlības perioda laikā jāveic katru mēnesi). Lai izvairītos no problēmām, ir saprātīgi un svarīgi pilnībā sadarboties ar AS Fresh Finance.

Jūsu pienākums ir pildīt uzņemtās līgumsaistības, lai izvairītos no iespējamām negatīvām sekām:

 • maksājumu kavējuma gadījumā, par katru nokavēto dienu ir jāmaksā nokavējuma procenti.  Nokavējuma procentus aprēķina no nākamās dienas pēc nolīgtās maksājuma dienas, līdz dienai, kad viss parāds ir pilnībā nomaksāts;
 • maksājumu vai citu finansiālu saistību kavējumu gadījumā pirmais atgādinājums tiks nosūtīts bez maksas. Par turpmākajiem atgādinājumiem tiks iekasēta maksa saskaņā mūsu cenrādi;
 • ja netiek veikti maksājumi vai tiek kavētas citas finanšu saistības, mums, kā kreditoram, ir tiesības atklāt datus par Jūsu parādsaistībām parādu piedziņas pakalpojuma sniedzējam vai personai, kurai mēs nododam prasību saskaņā ar  kredīta līgumu, vai citai personai, ar mērķi padarīt šos datus pieejamus parādnieku datubāzē, kas ir izmantojama publiski vai ierobežotam personu lokam.

Ja Jūs nepildiet vai nepienācīgi pildiet savas no kredīta līguma izrietošās saistības, AS Fresh Finance, tajā skaitā, bet ne tikai, ir šādas tiesības:

 • vienpusēji atkāpties no kredīta līguma un prasīt kredīta, procentu, nokavējuma procentu, ja tādi aprēķināti, samaksu 21 (divdesmit vienas) dienas laikā no brīdinājuma nosūtīšanas dienas vai vienpusēji noteikt jaunu galīgā norēķina dienu šādos gadījumos:
  • kredīta ņēmējs ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām kavē kādu ar kredīta līgumu pielīgto maksājumu;
  • AS Fresh Finance ir saņēmis lēmumu par kredīta ņēmēja fiziskās personas maksātnespējas procesu (kredīta līgums uzskatāms par izbeigtu, bez atsevišķu paziņojumu sūtīšanas, ar dienu, kad kredīta ņēmējam pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process);
  • kredīta ņēmējs ir sniedzis AS Fresh Finance nepatiesu informāciju;
  • AS Fresh Finance nebija spējīgs precīzi novērtēt kredīta ņēmēja kredītspēju, jo kredīta ņēmējs apzināti nesniedza AS Fresh Finance informāciju, kas nepieciešama pareizai kredītspējas novērtēšanai, un/vai viltoja Kreditoram iesniegto informāciju;
  • kredīta ņēmēja un/vai galvotāja maksātspēja ir ievērojami samazinājusies;
  • neskatoties uz AS Fresh Finance pieprasījumu, kas iesniegts rakstiskā formātā, kredīta ņēmējs noteiktajā termiņā neiesniedz AS Fresh Finance informāciju, kas nepieciešama, lai AS Fresh Finance spētu pildīt no normatīvajiem aktiem izrietošos pienākumus;
  • kredīta ņēmējs būtiski pārkāpj citas nemonetārās saistības, kas izriet no kredīta līguma, un nav izpildījis šīs saistības AS Fresh Finance noteiktā, saprātīgā papildu termiņā;
  • ieķīlātā nekustamā īpašuma tirgus vērtība samazinās līdz tādai pakāpei, ka ar to nepietiek, lai segtu visas AS Fresh Finance prasības, kas izriet no kredīta līguma, vai par ieķīlāto nekustamo īpašumu tiek iesniegta mantiska rakstura prasība, vai nodrošinājums zaudē vērtību un puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nespēj vienoties par papildu nodrošinājuma sniegšanu;
  • tiesības atkāpties no kredīta līguma izriet no normatīvajiem aktiem.
 • Ja AS Fresh Finance atkāpjas no kredīta līguma, kopējā maksājumu summa, kas kredīta ņēmējam jāveic, kā kredīta atmaksa un kredīta kopējo izmaksu segšana, tiek samazināta par procentiem, kredīta apkalpošanas maksu un Kredīta ņēmēja izdevumiem par laika periodu, kad kredīts netiks izmantots.

AS Fresh Finance ir tiesības parāda atgūšanai izmantot parādu piedziņas pakalpojuma sniedzēja (inkaso) pakalpojumus, un Jums var nākties segt ar to saistītās izmaksas, vai jārealizē kredīta nodrošinājums, ja neesat izpildījis kredīta līgumā paredzētās maksājumu saistības:

 • Ja netiek izpildītas prasības, kas izriet no kredīta līguma, kas ir nodrošināts ar hipotēku, mums ir tiesības pie iepriekš minētajiem nosacījumiem kredīta līgumu atcelt un pieprasīt kredīta līguma saistību piespiedu izpildi. Piespiedu izpildē ar hipotēku apgrūtinātais nekustamais īpašums tiek pārdots izsolē un kreditora prasība tiek apmierināta no pārdošanas ieņēmumiem. Piespiedu izpildi organizē tiesu izpildītājs, un izpildes izmaksas sedz kredīta ņēmējs;
 • AS Fresh Finance var piedāvāt kredīta ņēmējam iespēju ieķīlāto īpašumu pārdot arī ārpus izpildes procedūras pēc mūsu, kā kreditora, noteikumiem un mūsu noteiktā kārtībā, ja mēs uzskatām, ka tas sniedz kredīta ņēmējam lielākas iespējas apmierināt savus prasījumus nekā piespiedu izpildē vai, ja tas cita iemesla pēc, ņemot vērā abu pušu intereses, ir lietderīgi;
 • ja netiek izpildītas prasības, kas izriet no kredīta līguma, un ko nodrošina garantija (galvojums), AS Fresh Finance ir tiesības pieprasīt, lai galvotājs izpildītu saistības, kas izriet no kredīta līguma. Galvotājs atbild par kredīta ņēmēja saistībām galvojuma līgumā noteiktajā apjomā.

Ja AS Fresh Finance ir jāiesniedz prasība tiesā, lai iekasētu parādu vai realizētu kredīta nodrošinājumu, Jums, kā kredīta ņēmējam, ir jāatlīdzina saistītās izmaksas. Tiesas sprieduma piespiedu izpildi organizē tiesu izpildītājs.

Pastāvīgas maksātnespējas gadījumā, (t. i., nav iespējas izpildīt maksājumu saistības un tā nav kredīta ņēmēja finansiālā stāvokļa īslaicīga nespēja) AS Fresh Finance ir tiesības vērsties tiesā ar prasību par kredīta ņēmēja maksātnespējas pasludināšanu.

Papildinformācija

Ja Jums nepieciešams atbalsts maksājumu kavēšanas gadījumā, sazinieties ar mums, zvanot uz +371 66002496 – mēs Jums palīdzēsim atrast labāko risinājumu un atbildēsim uz visiem Jūsu jautājumiem.

Ja, neraugoties uz visu, Jūs nevarēsiet pārvarēt savas maksājumu grūtības, Jums ir iespēja vērsties Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijā, ar kuras starpniecību grūtībās nonākušie kredītņēmēji, kas aizdevumus ņēmuši no vairākiem nebanku kredītu devējiem, bet nespēj pildīt uzņemtās saistības, var veikt aizdevumu un kredītu apvienošanu, atmaksājot parādus jeb dzēst saistības pakāpeniski. Asociācija ir izstrādājusi kārtību, kādā kredīta ņēmējs un asociācijas biedri var vienoties par pakāpenisku parādu atmaksu, ievērojot katra kredīta ņēmēja individuālās iespējas parādus atdot. Informācija pieejama šeit https://www.lafpa.lv/lv/124-2/pakapeniska-paradu-atmaksa/

AS Fresh Finance un kredīta ņēmēja tiesiskās attiecības regulē Latvijas Republikas normatīvie akti un darbību pārrauga Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Ja Jums ir kādi jautājumi vai sūdzības par mūsu pakalpojumiem, lūdzu, sazinieties ar mums. Domstarpības starp pusēm vispirms tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, kredīta ņēmējam ir tiesības vērsties:

 • Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010, kas veic Kredīta ņēmēja kā patērētāja tiesību uzraudzību;
 • pie patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāja – biedrībā „Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija”, Vaļņu ielā 5/1, Rīgā, LV-1050, www.lafpa.lv;
 • Patērētāju strīdu risināšanas komisijā (Patērētāju tiesību aizsardzības centrā), Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010, ja strīds neatbilst nevienam no Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 26.3panta 5.daļā paredzētajiem izņēmumiem;
 • tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pieņemiet tikai apzinātus un pārdomātus lēmumus!

Jūsu Punk Finance