Paziņojums par klientu privātumu

IEVADS

Šo paziņojumu par klientu privātumu sniedz akciju sabiedrība “Fresh Finance” (turpmāk tekstā “AS “Fresh Finance””, “mēs”, “mūs” vai “mūsu”), sabiedrība, kas reģistrēta Uzņēmumu reģistrā atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem ar reģistrācijas numuru 40103912862, juridiskā adrese: Akmeņu iela 14, Rīga, LV-1048, Latvija.

Šis paziņojums par klientu privātumu (turpmāk tekstā “Paziņojums”) attiecas uz visām fiziskām personām, no kurām vai par kurām AS “Fresh Finance” savu pakalpojumu sniegšanas gaitā vai, citādi veicot savas ekonomiskās aktivitātes, savāc vai iegūst personas datus (turpmāk tekstā “datu subjekts” vai “jūs”), lai AS “Fresh Finance” varētu apstrādāt šos personas datus. Šajā paziņojumā norādīts, kā AS “Fresh Finance” savāc, izmanto un citādi apstrādā jūsu personas datus. 

AS “Fresh Finance” apstrādā jūsu personas datus atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem par personas datu aizsardzību, tostarp Vispārīgai datu aizsardzības regulai (Regula (ES) 2016/679) (turpmāk tekstā “VDAR”) un jebkuriem citiem spēkā esošajiem tiesību aktiem par datu aizsardzību.

Jums ir noteiktas tiesības, kuras jūs varat izmantot, lai kontrolētu savu privātumu. AS “Fresh Finance” ievēro šīs tiesības un vēlas jums palīdzēt tās izmantot, tāpēc tālāk ir sniegta informācija, kā to darīt.

DATU KONTROLĒTĀJS

AS “Fresh Finance” ir jūsu datu kontrolētājs. AS “Fresh Finance” ir atbildīga par jūsu personas datu apstrādi atbilstoši šim Paziņojumam un spēkā esošajiem tiesību aktiem par datu aizsardzību.

Personas, kas atbildīga par datu aizsardzību, kontaktinformācija:

Vārds, uzvārds: Edgars Grišāns 

Adrese: Akmeņu iela 14, Rīga, LV-1048, Latvija

E-pasts:  edgars.grisans@punkfinance.lv  

PERSONAS DATI, KURUS MĒS APSTRĀDĀJAM

Mēs varam savākt, uzglabāt, izmantot, pārsūtīt un jebkādā citā veidā apstrādāt šādu jūsu personas datu kategorijas:

 • identifikācijas datus (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums un vieta, tautība, personu apliecinošo dokumentu dati un kopijas, fotogrāfijas u.c.);
 • kontaktinformāciju(adrese, tālruņa numurs, e-pasts u.c.);
 • informāciju par nodarbinātību (pašreizējais darba devējs, darba pieredze, amats u.c.);
 • finanšu datus (ienākumi, īpašumi, saistības, dati par ķīlām un garantijām u.c.);
 • informācija par ģimenes stāvokli un apgādājamo skaitu;
 • datus attiecībā uz līgumu un tā izpildi (esošie un agrākie līgumi ar mums, maksājumu vēsture un maksājumu kavējumi, darījumi, ķīlas pieteikumi u.c.);
 • datus saistībā ar jūsu ekonomiskajām aktivitātēm, piem., informācija par saistītajiem uzņēmumiem no komercreģistra; 
 • jūsu IP adresi un datus saistībā ar jūsu piekļuvi mūsu sistēmām (piešķirtie lietotājvārdi, paroles u.c.);
 • ieraksti par sodāmību, vai jūs esat politiski ietekmējama persona utt.

Atkarībā no konkrēto personas datu veida un iemesliem, uz kuru pamata AS “Fresh Finance” tos apstrādā, AS “Fresh Finance” var nespēt pildīt savas līgumsaistības vai var nespēt turpināt līgumattiecības, ja jūs atsakāties izpaust konkrētus personas datus.

KUR TIEK IEGŪTI JŪSU PERSONAS DATI

Jūsu personas datus mēs iegūstam no šādiem avotiem:

 • no jums – atsevišķus personas datus jūs sniedzat mums savā aizdevuma pieteikumā, pa tālruni, e-pastu, tiešsaistes pašapkalpošanās portālā vai jebkurā citā veidā, sazinoties ar mums;
 • no grupas, kurā ietilpst AS “Fresh Finance”, uzņēmumiem;
 • no trešām pusēm, tostarp publiski pieejamiem avotiem, piemēram, elektroniskām datubāzēm (tādam kā maksājumu kavējumu reģistra, Komercreģistra, Zemesgrāmatas, Sodāmības reģistra u.c.) un meklētājprogrammām, valsts iestādēm (tiesām, tiesu izpildītājiem, bankrota administratoriem) un citām personām.

JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS 

AS “Fresh Finance” jūsu personas datus apstrādā atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem par datu aizsardzību. Ja iespējams un ja tas atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem un likumu prasībām, klienta datus mēs parasti izmantojam šādiem mērķiem: 

 • lai izvērtētu klienta vai galvotāja kredītspēju un piemērotību, kā arī piedāvātā produkta vai pakalpojuma piemērotību klientam;
 • lai novērtētu ķīlas atbilstību un piemērotību;
 • lai sagatavotu, noslēgtu un parakstītu līgumu;
 • lai kontrolētu līguma izpildi no klienta puses;
 • lai palīdzētu mums noteikt, īstenot vai aizstāvēt tiesībpamatotus prasījumus;
 • lai nodrošinātu pienācīgas rūpības un citu likumisko prasību atbilstības ievērošanu; 
 • uzskaites un ziņošanas mērķiem;
 • lai sagatavotu jums jaunus piedāvājumus.

JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATOJUMS 

Pastāv vairāki pamatojumi, kas ļauj AS “Fresh Finance” likumīgi apstrādāt jūsu personas datus. Tie ir šādi:

 • ja esat snieguši savu piekrišanu šādai apstrādei (VDAR, 6. pants (1)(a));
 • lai sagatavotos noslēgt ar jums līgumu (VDAR, 6. pants (1)(b));
 • lai pildītu saistības atbilstoši mūsu noslēgtajam līgumam ar jums un nodrošinātu to, ka jūs pienācīgi pildāt savas saistības pret AS “Fresh Finance” (VDAR, 6. pants (1)(b));
 • lai pildītu mūsu juridiskās saistības (VDAR, 6. pants (1)(c)), piemēram, saistības, kas izriet no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma, Patērētāju tiesību aizsardzības likuma, Likuma par nodokļiem un nodevām un citiem;
 • ja apstrāde tiek veikta mūsu likumiskajās interesēs (VDAR, 6. pants (1)(f)), kur galvenokārt:
  • jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai noteiktu, īstenotu vai aizstāvētu tiesībpamatotus prasījumus;
  • jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai novērtētu potenciālos klientus, galvotājus un ķīlas devējus, ja šādu apstrādi neparedz spēkā esošie tiesību akti;
  • jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai sagatavotu jums jaunus piedāvājumus.

JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATOJUMS 

Lai mēs sasniegtu šajā paziņojumā par privātumu minētos datu apstrādes mērķus, jūsu personas dati var tikt pārsūtīti šādām saņēmēju kategorijām:

 • grupas, kurā ietilpst AS “Fresh Finance”, uzņēmumiem;
 • valsts kompetentajām iestādēm, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, Datu valsts inspekcijai, Finanšu izlūkošanas dienestam, Patērētāju tiesību aizsardzības centram, datubāzu (iedzīvotāju reģistru, komercreģistru u.c.) kontrolētājiem;
 • personām, kas garantē klienta saistību pret AS “Fresh Finance” pienācīgu izpildi (galvotāji, ķīlu īpašnieki u.c.);
 • klientu atbalsta centra pakalpojumu sniedzējiem;
 • uzņēmumiem, kas nodrošina krāpniecības novēršanas un finanšu noziegumu novēršanas pakalpojumus; 
 • mākonī izvietotu glabātuvju nodrošinātājiem, tostarp mākonī izvietota aizdevumu pārvaldības programmatūras nodrošinātājam;
 • citām trešām pusēm, piemēram, kurjeriem un pasta pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu kavējumu reģistriem, parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, auditoriem, juridisko pakalpojumu sniedzējiem, tiesām, tiesu izpildītājiem, bankrota administratoriem, kredīta un finanšu institūcijām utt.

Mēs pieprasām no trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, lai tie garantētu jūsu informācijas drošību un apstrādātu to pamatojoties uz mūsu norādījumiem un prasībām atbilstoši šim Paziņojumam, VDAR un spēkā esošajiem tiesību aktiem.

PĀRSŪTĪŠANA ĀRPUS EEZ

Ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ, t.i., Eiropas Savienības dalībvalstis un Norvēģija, Islande un Lihtenšteina) mēs pārsūtām datus tikai tad, ja tas atbilst tiesību aktiem par datu aizsardzību, bet pārsūtīšanas līdzekļi nodrošina jūsu datu atbilstošu aizsardzību. Attiecībā uz pārsūtīšanu uz valstīm, kuras nenodrošina atbilstošu aizsardzības līmeni, mēs pamatojamies uz attiecīgiem aizsardzības pasākumiem, piemēram, standarta noteikumiem par datu aizsardzību, ko pieņēmusi Eiropas Komisija, vai apstiprinātajiem sertifikācijas mehānismiem līdz ar saņēmējam saistošām un izpildāmām saistībām. Ja vēlaties iegūt plašāku informāciju par personas datu pārsūtīšanu un mūsu piemērotajiem drošības pasākumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šajā paziņojumā par privātumu norādīto kontaktinformāciju.

JŪSU PERSONAS DATU UZGLABĀŠANA UN DROŠĪBA

Mēs neuzglabāsim jūsu personas datus ilgāk nekā tas nepieciešams apstrādes mērķiem.

Kritēriji, kas tiek izmantoti, lai noteiktu jūsu personas datu apstrādes periodu, ir šādi:

 • mērķa, kāpēc personas dati tika savākti, raksturs;
 • laika periods, kurā AS “Fresh Finance” bija ar jums tiesiskas attiecības; 
 • juridisku saistību esamība atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem; 
 • nepieciešamība, pamatojoties uz AS “Fresh Finance” tiesisko statusu (piemēram spēkā esošais prasījumu noilgums, tiesvedība vai izmeklēšanas process).

Kad būsim noteikuši, ka mums vairs nav nepieciešams uzglabāt jūsu personas datus, mēs tos dzēsīsim no AS “Fresh Finance” sistēmām.

Mēs esam ieviesuši vispāratzītus tehnoloģiju un darbības drošības standartus, lai pasargātu jūsu personas datus no zaudēšanas, nepareizas lietošanas, sagrozīšanas vai iznīcināšanas. Mēs pieprasām, lai visi darbinieki saglabātu personas datu konfidencialitāti un piekļuve šiem datiem būtu tikai pilnvarotām personām.

JŪSU TIESĪBAS

Jums ir dažādas tiesības saistībā ar jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam:

 • Tiesības pieprasīt piekļuvi: jūs varat pieprasīt mūs apstiprināt, kādu informāciju par jums konkrētajā brīdī mēs apstrādājam. Mēs varam noraidīt šādu pieprasījumu, ja to paredz tiesību akti. Pieprasījuma noraidīšanas gadījumā mēs jūs informēsim par noraidījuma iemesliem.
 • Tiesības labot datus: jūs varat pieprasīt, lai mēs labotu jebkurus neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, kurus mēs apstrādājam. Ja šos personas datus esam koplietojuši ar trešām pusēm, mēs tās informēsim par labojumiem, ja vien tas būs iespējams vai neprasīs nesamērīgas pūles. Mēs varam noraidīt šādu pieprasījumu, ja to paredz tiesību akti. Pieprasījuma noraidīšanas gadījumā mēs jūs informēsim par noraidījuma iemesliem.
 • Tiesības dzēst: noteiktos apstākļos jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs dzēšam jūsu personas datus. Mēs varam noraidīt šādu pieprasījumu, ja to paredz tiesību akti. Pieprasījuma noraidīšanas gadījumā mēs jūs informēsim par noraidījuma iemesliem.
 • Tiesības ierobežot apstrādi: noteiktos apstākļos jums ir tiesības ierobežot jūsu personas datu apstrādi. Tas nozīmē, ka mēs varam tikai turpināt uzglabāt jūsu datus, bet nevaram veikt turpmākas apstrādes darbības. Mēs varam noraidīt šādu pieprasījumu, ja to paredz tiesību akti. Pieprasījuma noraidīšanas gadījumā mēs jūs informēsim par noraidījuma iemesliem.  
 • Tiesības iebilst: noteiktos apstākļos jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi. Mēs varam noraidīt šādu pieprasījumu, ja to paredz tiesību akti. Pieprasījuma noraidīšanas gadījumā mēs jūs informēsim par noraidījuma iemesliem.
 • Tiesības uz datu pārnesamību: jums ir tiesības pārnest savus personas datus starp datu kontrolētājiem, ievērojot iespējamos ierobežojumus, ko paredz tiesību akti. Tas nozīmē, ka datus, kurus mēs par jums apstrādājam, jūs varat pārnest pie cita pakalpojumu sniedzēja vai trešās puses. Mēs sniegsim jūsu datus biežāk lietotā mašīnlasāmā formātā tā, lai jūs tos varētu pārsūtīt citam pakalpojumu sniedzējam.  
 • Tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde: jums ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, ja šāds lēmums rada tiesiskas sekas attiecībā uz jums vai līdzīgā veidā ievērojami jūs ietekmē. Uz šīm tiesībām attiecas spēkā esošo tiesību aktu ierobežojumi. Mēs varam noraidīt šādu pieprasījumu, ja to paredz tiesību akti. Pieprasījuma noraidīšanas gadījumā mēs jūs informēsim par noraidījuma iemesliem.  
 • Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē: ja jums rodas bažas par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, jūs varat sazināties ar Datu valsts inspekciju, izmantojot šādu kontaktinformāciju: adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv

PĀRVEIDOJUMI

Ja AS “Fresh Finance” maina apstrādāto personas datu kategorijas vai personas datu apstrādes mērķus, mēs veiksim grozījumus šajā Paziņojumā un informēsim jūs par tiem. 

PAPILDU PALĪDZĪBA 

Ja jums rodas papildu jautājumi saistībā ar šo Paziņojumu vai saviem personas datiem, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu Edgaru Grišānu, e-pasts: edgars.grisans@punkfinance.lv.